Odpady przemysłowe

Korzystanie z dóbr współczesnego świata niesie za sobą konsekwencje powstawania dużej ilości odpadów. W przypadku przemysłu produktami ubocznymi są substancje niebezpieczne, które – tak jak inne pozostałości – powinny zostać w odpowiedni sposób zagospodarowane. Jest to niezwykle ważne przede wszystkim z punktu widzenia środowiska naturalnego, którego głównymi zanieczyszczeniami okazują się być odpady przemysłowe – ciekłe i stałe.

Ciekłe odpady przemysłowe

Do ciekłych odpadów przemysłowych zaliczyć można przede wszystkim oleje zużyte pochodzące z silników samochodowych, oleje hydrauliczne i wszelkiego rodzaju smary. Substancje takie w swoim składzie posiadają wiele niebezpiecznych związków organicznych takich jak WWA – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – które są jednym z głównych składników ropy naftowej.

Gospodarka odpadami

Pod pojęciem gospodarowania odpadami rozumie się utylizację odpadu niebezpiecznego – czyli takiego, który stwarza zagrożenie dla ludzi, zwierząt i roślin – jego unieszkodliwienie lub, w miarę możliwości, regenerację (rerafinację). Przede wszystkim należy pamiętać, że takimi działaniami zajmują się wyłącznie wyspecjalizowane firmy, odbierające tego typu odpady od klienta, a następnie transportujące w odpowiednich warunkach do miejsca, w którym podlegają one dalszym działaniom ze strony pracowników zakładu. Wszystkie odpady, wraz z podziałem na te o charakterze niebezpiecznym – zostały wyszczególnione w załączniku 1 ustawy o odpadach.

Niewłaściwe postępowanie z odpadami niebezpiecznymi

Unieszkodliwianie odpadów na drodze spalania jest jednym z najpopularniejszych rozwiązań firm zajmujących się gospodarką olejów zużytych. Działania takie przeprowadzane są w specjalistycznych piecach posiadających atesty i filtry. Należy wspomnieć, że nie można spalać odpadów przemysłowych z zwykłych domowych piecach, przede wszystkim ze względu na olbrzymie, szkodliwe emisje pierwiastków takich jak mangan, cynk, a także związków ropopochodnych. Takie niewłaściwe i nieprofesjonalne działania w Polsce podlegają regulacjom prawnym określonym między innymi w ustawie o odpadach.

Ekologia

Bardzo korzystnym rozwiązaniem z punktu widzenia ekologicznego jest regeneracja zużytego oleju. W przypadku odpadu ropopochodnego na drodze rerafinacji pracownicy zakładów zajmujących się gospodarką odpadów są w stanie uzyskać czystą ropę naftową. Jest to ważne szczególnie ze względu na ciągłe i coraz szybsze wyczerpywanie się złóż tego surowca na świecie, a także ze względu na środowisko naturalne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Previous post Rehabilitacja nóg
Next post Sprzęt komputerowy do firmy – kupować czy brać w leasing?